Średnie kroczące ku zyskom

Droga, jaką przemierza każdy inwestor kierujący się analizą techniczną podczas podejmowania decyzji, polega na nieustannym szukaniu najlepszej metody, pomagającej osiągnąć jak najwyższą stopę zwrotu. Istnieje wiele narzędzi analizy technicznej, których umiejętne stosowanie może przynieść pożądane profity. Ostateczny sukces jest jednak uzależniony od wielu czynników, takich jak chociażby predyspozycje danego inwestora, odpowiednie dopasowanie poszczególnych narzędzi do konkretnej sytuacji rynkowej oraz, co najważniejsze, dokładne zrozumienie istoty ich funkcjonowania. Jednym z popularniejszych narzędzi stosowanych w tradingu są średnie kroczące (nazywane także średnimi ruchomymi, ang. moving average’s).

Średnie kroczące należą do instrumentów często wykorzystywanych przez uczestników rynków finansowych do analizowania sytuacji zarówno w perspektywie krótkoterminowej, jak i w dłuższym horyzoncie. Już na samym wstępie należy wyraźnie podkreślić, iż nie istnieje jeden uniwersalny rodzaj średniej kroczącej czy też jedno konkretne okienko czasowe stanowiące dla niej bazę. Mimo iż niektórzy autorzy przywołują niekiedy w swoich publikacjach konkretne wartości jako istotne (czyli skuteczne) na gruncie przeprowadzonych wieloletnich obserwacji, nie można zapominać o tym, iż podczas dokonywania analizy warto sprawdzić różne kombinacje. Wynika to stąd, iż rynki nie zachowują się jednolicie przez cały czas, kursy (a więc konsensus między kupującymi a sprzedającymi) nieustannie fluktuują, a co najważniejsze - ich dynamika podlega nieustannym zmianom.


Właściwości średnich kroczących

Średnie kroczące są wskaźnikiem analizy technicznej śledzącym trend. Jest to ich elementarna cecha, o której musi wiedzieć każdy inwestor stosujący je w swoich działaniach. Z właściwości tej wynika bowiem szereg dalszych zależności. Średnie kroczące, jak wynika to z samej ich nazwy, poruszają się wraz z trendem. Oznacza to, że aby inwestor mógł z nich uczynić odpowiedni użytek, musi w pierwszej kolejności zdefiniować obowiązujący trend w perspektywie czasowej, w której dokonuje transakcji. Czynnik czasu odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, gdyż oczywiście trendy na różnych interwałach nie muszą się pokrywać. Przykładowo, często można mieć do czynienia z sytuacją, gdy np. na wykresie w ujęciu 4-godzinnym obowiązuje trend spadkowy, natomiast w ujęciu 5-minutowym bardzo silny trend wzrostowy, stanowiący chwilowe odreagowanie spadków widocznych w szerszym ujęciu.

Kolejna ważna kwestia związana z właściwością wymienioną na początku tego akapitu wiąże się z tym, iż średnie ruchome nie sprawdzają się w płaskim trendzie bocznym, mogą generować bowiem wówczas zbyt wiele fałszywych sygnałów. Jest to jedną z ich największych wad, o której często zapominają inwestorzy.

Średnie ruchome są wskaźnikiem śledzącym trend, a więc stwarzają one sygnały zajęcia pozycji dopiero po uformowaniu pewnego trendu. W związku z powyższym, inwestor musi mieć na uwadze ryzyko, iż średnie, którymi się kieruje, wytworzą znak do zajęcia odpowiedniej pozycji niekiedy dopiero w momencie, gdy dany trend zbliża się już do końca. W najlepszym razie, inwestorowi nie uda się tylko wychwycić lokalnego „dołka” lub „szczytu”, lecz co najważniejsze – nie przeszkodzi mu to w uzyskaniu zysku z udanej transakcji. Pewnym sposobem na generowanie szybszych sygnałów jest zmniejszenie wartości okienka czasowego średniej. Należy jednak liczyć się z tym, iż niższe wartości będą także generować więcej mylnych sygnałów. Skoro już pokrótce zostały przedstawione najważniejsze właściwości średnich kroczących, można przejść teraz do najpopularniejszych sposobów ich wykorzystania w tradingu.

Wsparcie/opór

Średnie kroczące są często wykorzystywanym narzędziem w celu określenia poziomów wsparcia lub oporu. W tym celu inwestor w pierwszej kolejności powinien zacząć od zdefiniowania trendu, zarówno na interwale, który go bezpośrednio interesuje, jak i na wyższym, aby przyjrzeć się kierunkowi rynku w szerszej perspektywie. Kolejnym krokiem jest wybór odpowiedniego rodzaju średniej ruchomej oraz okienka czasowego dla niej. Jeśli chodzi o rodzaje średnich, stosowane przez inwestorów są przede wszystkim: proste (simple), wygładzone (smoothed), wykładnicze (exponential), ważone (weighted), trójkątne (triangular). Różnią się one między sobą, jeśli chodzi o wagę nadawaną poszczególnym wartościom. Szczegóły dotyczące ich budowy można znaleźć w większości podręczników poświęconych analizie technicznej.

Mówiąc o doborze odpowiedniego rodzaju średniej ruchomej, należy także uwzględnić poziomy, które będziemy brali pod uwagę podczas jej wyliczania. Budując średnie, inwestorzy korzystają najczęściej z cen zamknięcia (close) z poszczególnych okresów – nie oznacza to jednak, iż musi to być najkorzystniejsze rozwiązanie. Dokonując analiz, warto szukać różnych rozwiązań, w tym przypadku sprawdzać także wartości HL/2 i inne.

Kolejnym etapem towarzyszącym doborowi średnich kroczących jest ustalenie właściwego okienka czasowego, czyli liczby wartości poszczególnych okresów, z których będzie wyliczane nasze narzędzie. Warto tutaj eksperymentować, sprawdzać, jak rynek reagował do tej pory na różne wartości (jak często zatrzymywały one wzrosty lub hamowały spadki) i w końcu wybrać tą, która w przyszłości będzie w stanie nam najlepiej pomóc, czyli w tym przypadku zadziałać jako skuteczne wsparcie bądź opór. Należy jednak pamiętać o prostej regule, zgodnie z którą inwestor, któremu zależy na wychwyceniu dłuższego trendu, powinien stosować dłuższą średnią. I tak np. przy inwestowaniu długo – lub średnioterminowym, istotną rolę odgrywa 200-dniowa lub 40-tygodniowa średnia ruchoma. Są one bardzo popularne wśród wielu inwestorów, jednak nie bez powodu – wystarczy przejrzeć wykresy wielu różnych instrumentów, szczególnie akcji, aby zauważyć, iż długości te odgrywają często istotną rolę.

Mając już wybraną odpowiednią średnią, inwestor może z niej korzystać jako ze wsparcia lub oporu. Jeśli więc trend jest wzrostowy, należy kupować, gdy cena dochodzi do danego wsparcia w postaci średniej, gdy spadkowy - zagrać krótko, gdy dochodzi do oporu. Kluczowym czynnikiem jest tutaj dobór właściwego narzędzia odpowiedniego do danego rynku – zapewni to bowiem inwestorowi przy tej strategii dobry stosunek zysk/ryzyko. W przypadku odwrócenia trendu, po aktywacji SL-a, inwestor może zagrać w drugim kierunku. Jak więc widać, umiejętne stosowanie tej strategii może okazać się dla inwestora niezwykle zyskowne, trzeba jednak nadmienić, iż oprócz odpowiedniego doboru średniej olbrzymie znaczenie odgrywa tutaj właściwy timing oraz doświadczenie.

Przebicie przez kurs górą/dołem średniej kroczącej

Aby wykorzystać tę strategię, inwestor w pierwszej kolejności ustala panujący trend, interwał, na którym będzie się głównie koncentrował oraz odpowiednią średnią kroczącą. Gdy wszystko jest już przygotowane, transakcje można przeprowadzać nawet automatycznie. W momencie gdy cena zamknięcia w danym okresie przebija się górą przez średnią kroczącą, inwestor zajmuje długą pozycję i na odwrót – gdy dochodzi do zamknięcia się kursu w danym okresie pod wybraną średnią, gracz zajmuje pozycję krótką. Wielu inwestorów może zarzucić tej strategii zbyt mechaniczne podejście. Sprawdza się ona w mocnych trendach, natomiast w innych przypadkach może prowadzić do generowania zbyt wielu mylnych sygnałów. Aby to poprawić, można wprowadzić do niej pewne filtry, jak chociażby ustalenie, iż zajęcie pozycji następuje dopiero po przebiciu się przez średnią i utrzymaniu nad/pod nią przez dwa okresy. Kolejny problem, jaki może się pojawić przy stosowaniu tej strategii, to ustalenie odpowiedniego momentu na zamknięcie pozycji. Jest to jednak dylemat, który pojawia się przy większości systemów inwestycyjnych i jego rozwiązanie zależy zazwyczaj od konkretnego gracza, jeśli chodzi o stop lossy – sugeruje się zazwyczaj stosowanie ruchomych, także i przy tej strategii. Pisząc o tej taktyce, należy także wspomnieć o możliwości wykorzystania w inwestowaniu przesuniętych średnich kroczących (DMA), które są również bardzo ciekawym rozwiązaniem. Szeroko ten temat opisuje Joe DiNapoli.

Przecięcia średnich kroczących

Bardzo popularna jest strategia polegająca na przeprowadzaniu transakcji w oparciu o przecięcie krótszej średniej przez dłuższą (w nomenklaturze japońskiej spotkać się można z pojęciami „złotego krzyża” i „krzyża śmierci”). W momencie gdy na wykresie krótsza średnia krocząca przecina od dołu dłuższą średnią („złoty krzyż”), mamy do czynienia z sygnałem kupna, natomiast gdy dochodzi przebicia dłuższej średniej przez krótszą od góry („krzyż śmierci”) – pojawia się sygnał sprzedaży.

Strategia ta w swej istocie jest podobna do tej, która została opisana w poprzednim akapicie. Różni się tym, iż zamiast relacji średnia – kurs, mamy do czynienia z relacją średnia – średnia. Metoda ta może przynosić lepsze rezultaty, nie można jednak zapominać o tym, iż warunkiem niezbędnym do jej powodzenia jest obecność trendu zwyżkującego lub spadkowego – w wąskim trendzie horyzontalnym będzie skazana na porażkę.

Częstym zjawiskiem występującym podczas stosowania tej taktyki, które można zaobserwować na wykresie jest to, iż po bezpośrednim przecięciu się średnich kurs na chwilę zwalnia swój impet, w ciągu kilku okresów zbliża się do krótszej średniej i następnie dochodzi do mocnego odbicia zgodnie z trendem. Jest to spowodowane tym, iż do przecięcia się średnich dochodzi zazwyczaj po mocniejszym ruchu. Trend zdąży się już w tym czasie wykreować, następuje więc chwilowe uspokojenie, które stanowi dla inwestora okazję do zajęcia pozycji po korzystniejszym kursie, po czym następuje dalszy atak.

Taktyka oparta na dokonywaniu transakcji na podstawie przecięcia się średnich ruchomych ma jeszcze jedną zaletę. Daje ona stosunkowo dobre okazje do otwierania pozycji w momencie, gdy trend wyhamowuje i dochodzi do zbliżenia się do siebie dwóch średnich. Mamy w takim momencie do czynienia bowiem z bardzo dobrym stosunkiem zysk/ryzyko.

Kanały średnich kroczących (MAC)

Strategia kanałów średnich kroczących została szeroko opisana przez Jake’a Bernsteina. Polega ona na utworzeniu kanału, którego górne ograniczenie stanowi średnia ruchoma cen maksymalnych z N-okresów, natomiast dolnego ograniczenie – średnia ruchoma cen minimalnych z N-okresów.

Taktyka ta polega na dokonywaniu transakcji w oparciu o wybicie kursu z kanału. Jeśli więc dochodzi do wyjścia ceny zamknięcia z danego okresu górą z MAC-u – inwestor zajmuje długą pozycję, jeśli natomiast dołem – krótką. W ramach filtru można zastosować pewne ograniczenia polegające np. na wyczekaniu, aż kurs zamknięcia utrzyma się przez dwa okresy po jednej bądź drugiej stronie kanału.

W praktyce często dochodzi do sytuacji, iż po wybiciu kursu z kanału, cofa się on, aby następnie z większą siłą ruszyć w wyznaczonym kierunku. W takiej sytuacji pomocne może więc być utworzenie dodatkowej, trzeciej średniej w naszym kanale – HL/2 z n okresów. W ten sposób będziemy mieli do czynienia z kanałem składającym się z trzech średnich kroczących, utworzonych na podstawie tego samego okienka czasowego, jednak różniących się uwzględnianą wartością – High, Low, HL/2.

Wracając do naszej sytuacji – po wybiciu się kursu z kanału można poczekać na krótkie cofnięcie w okolice średniej HL/2 i tam zająć pozycję. Zagranie takie umożliwi uzyskanie korzystniejszego kursu. W dalszym etapie średnia HL/2 może być także traktowana jako miejsce do zajmowania pozycji zgodnie z obowiązującym trendem, a średnia Low lub High jako ewentualne miejsce na umieszenie SL-a. Stosunek zysk/ryzyko wydaje się być przy takiej taktyce korzystny.

Nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę

Powyżej zostały przedstawione tylko najważniejsze informacje dotyczące najpopularniejszych metod wykorzystania średnich ruchomych. Literatura przedmiotu jest w tym zakresie dosyć szeroka i zainteresowani na pewno nie będą mieli problemu znaleźć pozycji pomagających zgłębić wiedzę w tym temacie.

Umiejętne stosowanie średnich kroczących może przynosić inwestorom profity zarówno w scalpingu, daytradingu, jak i grze w dłuższym horyzoncie. Nie można jednak zapominać o tym, iż nie powinny one stanowić jedynego narzędzia, jakim inwestor będzie się kierować podczas zawierania transakcji. Aby wzmocnić ich wartość, warto je uzupełnić o chociażby niektóre oscylatory.

Autor: Bazyli Kubacki